Grafička priprema i dizajn

Grafičku ripremu prilagođavamo za sve tehnike tiska i dorade proizvoda kao i za sve vrste i karakteristike materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

U grafičku pripremu se uključuje unos i prijelom teksta i tabelarnog sloga, skaniranje i obrada slika.

Na osnovu vaših prijedloga  i gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predajete  u elektronskom tehnički uređujemo grafički proizvod.

   

Pošalji upit